Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Kâmil Îmâna Giden Yol (Âmentü Şerhi)

İÇİNDEKİLER

Önsöz…………………………………………………..........4
ALLAH (C.C)’IN VARLIĞI…………………………..........5
 Gözle görülen şeyler fanidir…………………. …… ............6
Tesâdüf diye hiçbir şey yoktur……………………,,,,………7
Görülenler ince bir hesabın işidir……………………………9
Tabiat  yaratılandır, yaratamaz……………….........,,,……..10
Nefsini bilen Rabbini bilir …………………………,,……..10
Bilim inkarı değil,imanı anlatır ………………. ……,…….12
İmâm-ı Âzâm ve tabiatçı (hikaye)…………… …….,,…….13
Akla hitab  eden âyet-i kerimeler……..…….. ……,,,……..15
Allah-u Teâlâ’nın Sıfatları…………..……………………..17
Allah-ü Teâlâ’nın zâtî sıfatları. ………………....................18
Allahü Teâlâ’nın subuti sıfatları……………………...........24
MELEKLERE İMAN……………………….. …………....33
Melekleri neden göremiyoruz?............................... ……….35
Melekler mi, insanlar mı üstündür?......................................39
Meleklere iman, temel iman esasıdır………...…..………...40
Meleklerin  sayısını anlatan dört misal………...…………..41
Meleklerin özellikleri ve görevleri..………………......,…...44
Dört Büyük Melek “Mukarrabûn” .……………………….56
Cebrâil- Peygamberlere vahiy getiren melek………………57
Mikâil-Tabîat hadiselerini düzenler..……………... ………59
Azrâil-Melekü’l-Mevt-Ölüm Meleği………………...… …62
Azrâil Mü’minin ruhunu şöyle alır.…………….......... .......64
Azrâil kâfirin ruhunu şöyle alır………………………….....65
Ruh kabzedilince göz onu takip eder…………………..….69
MÜNKER ,NEKİR VE SUALLERİ... …………………....70
Ölüm’ün ızdırabını anlatan rivayetler…………….. ………73
Kirâmen Kâtibin melekleri……………….……… ……......74
Hafaza, (Koruyucu) melekleri……...… …………………...76
Melekler gece ve gündüz nöbetleşirler…...………………..78
Melekler amelleri nasıl kaydederler?......................... …......79
Kul’un niyetinlerini de yazarlar……………...……….. …..82
Kirâmen kâtibinin ayrıldığı vakitler……………….............84
“Var olan hiçbir şey yok olmaz.............................................85
İsrâfil-Sûr’u üfürmekle görevli melek……… …………….85
İsrafil Sûra üç kere üfleyecektir……………………………87
CİNLER-Görünmeyen varlıklardan……………………….89
Müşriklerin cinler hakkındaki inancı……….. …….............90
Cin,melek ve insanın ana maddesi…………………………91
Cinlerin yaşamı insanlara benzer…….…………………….92
Rasûlullah gelince sema cinlere kapatıldı…… …................95
Kıyamette cinler de hesaba çekilecek……………...............97
RASÛLULLAH CİNLERE DE PEYGAMBERDİR ……..98
Cennet ve ceheneme cinler de girecek……... ……………101
Cinlerin yemeleri ve yiyecekleri………………………….102
Cinler gaybı asla bilemezler………………………………103
Cinlerin ve gayb’dan haber vermesi……………………...104
İman sahibi mü’min cinler………………………………..106
Kâfir ve münâfık cinler…………………………...............107
Cinler,çok hızlı hareket eder ve güçlüdürler………...........108
Cinler evlenir ve çocuk sahibi olurlar…………………….109
Cinlerle insanlar evlenebilir mi?.........................................110
ŞEYTANLAR-Görünmeyen varlıklarda…….….. ………111
KİTAPLARA İMAN………………………... …………..112
Tevrat ve İnciller’in bozulma nedenleri…………. ............113
Mevcut Tevrat, gerçek Tevrat mı?....................... ………..118
Mevcut Tevratın çelişkileri……………………………….121
Mevcut İnciller gerçek İncil’midir?........................ ...........122
İnciller hakkında Hıristiyan âlimlerin görüşleri…………..123
Dört İncil’in yazarları kimlerdir……………………. ……123
Barnabas incili (Gerçeğe yakın İncil)………. …..……….124
Barnabas ile Pavlos  ihtilafı…………………… …............125
Teslis (Üç İlâh) İnancı…………………………….............126
Kur’anın “Teslis” iddiasına cevabı………………… ……130
İncil’in bozulmasının sebebleri……………….. …............134
Tevrat ve İnciller bozulmasaydı…………….. …………...135
Kur’ân ile  Tevrat ve İncil’in hükmü kaldırılmıştır……....137
KUR’ÂN-I KERÎM ………………………….. ………….139
Tevrat, Zebur ve İncil  Ramazanda indirildi………...........142
Vahy’in geliş şekilleri………………...………….......... ...143
Vahy-i Metlüv, vahy-i Gayri Metlüv……..…………… ..146
Vahy’in gelişi anında Rasûlullah…………...…........... ….147
Vahy’in inişine şahit olan sahabeler………...……………150
Kur’an niçin âyet, âyet ve sûre, sûre indirildi…………. ...151
Mekkede nazil olan surelerin özellikleri. ………………...153
Âyet ve surelerin nüzûl sebebleri……………………….. .154
Kur’ânın kaydedilişi……………………………… ……...159
Kur’ânın kitap haline getirilişi………………...………. ...160
Kur’ânın çoğaltılması ………………………………….....164
Kur’â’nın nokta ve harekeleme……………… …………..166
Kur’ân baştan sona Allah sözüdür………………….…….167
İnadı sebebiyle inkar edenler……...……………………...169
“Kendi kazdığı kuyuya düşmek”……...…………………170
Peygamberliğe layık bulmuyorlardı……………………..172
İnsandan Peygamber mi olur diyorlardı………………....173
Kur’ân-ı Kerim uydurulmamıştır………………………..176
Allah-ü Teâlâ inkârcılara meydan okuyor………………179
a) Kur’ân benzeri bir kitap uydurun!................,,………...179
b)Kur’ân’ın benzeri on sure getirin!...................................179
c)Kur’ân’ın benzeri uydurma bir sure getirin…….……...180
Kur’ân en büyük mûcizedir ………………………...……183
Kur’ân üstün belağatıyla en büyük bir mucizedir……….183
Kur’an haber verdiği ilimlerle mucizedir ……..………....185
Büyük patlamadan  haber vermiştir…................................185
Evrenin genişlediğinden haber vermesi……......................187
Yedi kat yer ve gökten haber verdi……………………….187
Güneş sistemlerinden haber vermiştir…………………….188
Güneş ve ay kendi yörüngesinde döner………………….188
Uzayda yolculuktan haber vermiştir……………………...189
Kur’ân aya gidileceğinden haber vermiştir……….............190
Ay’a ilk giden kafirler olacaktır…………………………..190
Parmak ucundaki kimlikten haber vermiştir……………...190
İki denizin birbirine karışmaması…………………………191
Demirde iki şifrenin olması……………………………….192
Anne karnındaki üç karanlık bölge……………………….192
KUR’ÂN ALLAH’IN KORUMASINDADIR ……..........193
1-Kur’ân’ı okumak ve dinlemek sevdirilmiştir…….........194
2-Kur’ân’ı ezberlemek kolaylaştırılmıştır……….………194
3-Kur’ânın muhafazasına Mukabele”geleneği.....…..........195
4-Kur’ân okumaya teşvik ve sevabı……………………..196
5-Kur’â’nın ilim ve âlime verdiği değer ………………...209
PEYGAMBERLERE İMAN…………………... ….........210
Aklın vazifesi nedir?...........................................................211
Akıl kendi başına mutlak doğruya ulaşamaz……….........213
Aklı Vahy’in dışında bırakmanın sebebleri……………...216
Peygamberlerin vazifesi……………………... …………..216
Peygamberlerin sayısı ne kadardır?…….……. ………….217
Peygamberlerin hepsi islam’ı tebliğ ettiler….……. ..........220
HZ.MUHAMMEDİ’İN ÜSTÜNLÜĞÜ………………….226
1-Hz.Muhammed en evvel yaratılandır..………………....227
2-Önceki peygamberler bir kavme gelmişti……..………..227
3-Rasûlullah insan ve cinlerin peygamberidir.……………228
4-Rasûlullah âlemlere rahmet olarak gönderildi………….229
5-Rasûlullah’ın gelişiyle “helak olma” kaldırıldı………...229
6-Rasûlullah  (s.a.v) son peygamberdir……………..........229
7-Kur’an ile önceki kitaplar yürürlükten kaldırıldı………230
8-Allah (c.c) Rasûlullah ile Mi’rac’ta konuştu…………...230
9-Allah, Rasûlullah’ı derecelerle yükseltti………………..231
10-Rasûlullah Makâm-ı Mahmud’un sahibidir……...........232
11-Rasûlullah’ı ümmetlere şahit gösterilecek…………….234
12-Kıyamette en büyük şefaatçi Rasûlullah’tır…………...236
Rasûllah’ın şefaati beş merhalededir…………………......239
13-Rasûlullah’tan bütün peygamberler haber verdi………240
Tevratta Rasûlullah’ın geleceği haber verildi………….....242
İncillerde Rasûlullah’ın geleceği haber verildi…………..242
Barnabas İncilinde Hz.Muhammed…………. …………...244
14-Rasûlullah(s.a.v)’a  has olan özellikler……..................248
15-“Lev lâke lev lâke” hadis-i kutsi’si hakkında…………252
Kur’ân’da Hz Muhammed  ve O’na itaat…..……………..254
Anlaşmazlıklarınızı Kur’ân ve sünnetle çözün…...………256
Rasûlullah(s.a.v)’ın hükmüne razı olmak………..………258
Rasûlullah ümmeti için örnektir……………………..… ...259
Rasûlullah insanların en mütevazisi idi………..………….261
Rasûlullah çocuklarla çocuk gibi olurdu…………..……..264
Rasûlullah insanların en cömerdi idi………………..…….265
Rasülullah, ümmetine çok düşkündür……………..……...267
Süleyman Çelebi Mirac bahrinde…………………………268
Sahabelerin dilinden  Rasûlullah (s.a.v)…………..............269
Rasûlullah insanların en güveniliri idi……… …………...272
Rasulullah’ın Şemâili ve Şahsiyeti…………………..……276
Rasûlullah(s.a.v)’ın güzelliği…………...…………….......278
Rasûlullah’ı üç sebeble sevmek…………………….…….279
1-İnsanlığa kazandırdığı değerler sebebiyle sevmek..........279
2-Allah  sevdiği  O’nu çok sevdiği için sevmek ………....281
3-Rasûlullah’ı görünce ve görmeden aşık olanlar………..283
Rasûlullah(s.a.v)’in vefatında Hz.Ömer…………..............287
“Rasûlullahsız Medine’yi istemem”………………….......290
Ağlayan hurma kütüğü……………………………………292
TÜRKLERDE RASÛLULLAH SEVGİSİ……………….293
Türklerin aslı hakkında açıklama…………………………294
Türklerin Arablarla tanışması………………………...…..295
Türklerin İslama girmesi……………………………….....295
Said-i Nursi’nin Türkler hakkındaki görüşü…………..…297
Said-i Nursinin Şeyh Said’e cevabı……………………….298
Kütüb-i sitte sahipleri hepsi Türktür...................................299
Muhammed-Mehmet ismi…………..………...………….301
Muhammed (s.a.v)’in remzi “Gül”dür……………………302
Sakal-ı Şerîf ziyâretleri……………….………………..…303
Kutsal Emânetler……………....……………………….....303
Hırka-i Saadet…………………………………….. ……..303
Osmanlı'da hırka töreni.. ……………………....................306
Hırka-i Şerif………………………………………………307
Kadem-i Şerîf- Rasûlullah’ın ayak izi……………………308
Topkapı sarayındaki “Kutsal emânet”ler…………………309
EYYÛB SULTAN VE MELİK TUBBE……………...…310
Ebû  Eyyûb el-Ensârî………………..…………………...311
Kutlu Doğum Haftası…………………………………….313
Denizcilerin Ümmü Haram Türbesine selâmı…………… 315
Türklerde salâ verme âdeti……...……………….. ……...317
En çok kaside ve naât yazan millet……………………….318
Süleyman çelebi’de Rasûlullah aşkı……………………...318
Yunus Emre’de Rasûlullah aşkı………...………..............320
Fuzûlî’de Rasûlullah Aşkı…………………...…...............320
Urfalı Nâbi’de Rasûlullah aşkı………………...…………321
M. Akif Ersoy’da Rasûlullah aşkı…………..…………...323
Necip Fâzıl’da Rasûlullah aşkı…………………………...325
Sezâi Karakoç’ta Rasûlullah aşkı……………...…………326
Ârif Nihat Asya’da Rasûlullah aşkı………. ……………..327
Ali Ulvi Kurucu’da Rasûlullah aşkı………… …...……...328
Kul Yusuf’da Rasûlullah aşkı…………………………….328
ÂHİRETE İMAN………………………..…………...…..330
Her gece ölen insan her sabah dirilir………………...…...330
“Âhireti inkâr edene  Allah(c.c)’ın hitabı………………...334
Kabir,mahşer,cennet ve cehennem…………. …………...335
Kıyamet öncesinde Müslümanlar………………….……..337
Yabancı milletler üzerinize üşüşecekler……………….....337
Hıristiyanlarla  sulh yapacaksınız …….…….…………...337
Yahudilerle savaşacak ve galip geleceksiniz……………..338
Sultan ve Kitap birbirinden ayrılacak……………………339
İdarecileriniz adil, zenginleriniz cömert ise……………...340
Kıyamete yakın mal çoğalacak………………………...…340
Sadaka verilecek kişi bulunmayacak……………….……341
Kıyâmetten önce fitne ve ölüm artacak…………….……342
Zaman kısalır,zinâ meşru sayılır…………………………344
Erkek sayısı azalacak, 40 kadına bir erkek düşecek...........344
Hz.İsa yeryüzüne inecek şeraitle hükmedecek……...........345
“Onbeş şey yapıldığında  kıyameti bekleyin……………..346
Yalancı Deccâler çıkacak……………………………...…347
Kötü ahlaklı kişilerin revaçta olması……………………..348
SÛR’UN ÜFÜRÜLMESİ VE “HAŞR”………………….350
İnsanlar, 33 yaşında olarak haşrolunacak………………...353
Herkes çıplak olarak haşrolunacak……………………….353
Kişi dünyadaki ameline göre haşrolunacak………………354
Kıyamet gününde 12 zümrenin haşrolunuşu……………..356
MAHŞER YERİ VE İNSANLARIN HALİ……………...357
Güneş insanların başları üzerine alçaltılacak……………..358
Arş’ın gölgesindeki yedi zümre…………………..............359
Adalet terazi kurulduğunda………………………………360
Kişinin azaları şahitlik yapacaktır………………...............362
Âzâların şahitliği nasıl olacak…………………….............364
Kıyamette kul’un ilk hesabı namazdan olacak….………..365
İnsanların birbirleriyle hesaplaşmaları……………………366
Üzerimizde hakkı bulunanlar…………………………….367
İnsanlar birbirinden kaçacak………………………...........368
Rasûlullah, “Helalleşin” buyurdu…………… …………..368
Hayvan hakları………………………………. …………..369
Rasûlullah(s.a.v)’in şefaati……………………………… 369
MAHŞERDE ALLAH’IN GÖRÜLMESİ……………......371
Mahşerde en sona Muhammed ümmeti kalır….….............373
Sırat köprüsünden geçiş…………………………………..374
Sırattan herkes ameline göre geçecek….…… …………...375
CENNET HAYATI VE NİMETLERİ.… …......................377
Cennetin sekiz kapısı vardır….…………….......................379
Kur’an-ı Kerim’de Cennet’in nimetleri…….…………….381
Cennette mü’minlerin yaşantıları………………………...385
Cennet ve Cehennemi hak eden kimseler………..….……387
Cennetin yedi tabakası vardır..............................................389
Cehennem ve tabakaları…………………….……... …....393
Cehennem azabının çeşitleri.…………………………….396
Hadislerde Cehennem …………………………...………399
Allah’ın  merhametle cehennemden çıkardıkları………...401
KAZA VE KADERE İMAN ……………….....................404
Her şeyin bilgisi Levh-i Mahfûz’dadır…………………..405
KAZA NEDİR?..(Külli irade-Cüz-i irade)……….……...409
Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır ………….....................411
Tedbir almakTakdir’i değiştirmez .……………………....412
Kaderi inkâr eden dinden çıkar…………………………..413

Kaynak kitaplar…………………………………………..414

 

Halil YAVUZ Emekli Müftü