Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Kenzü'l İrfan Şerhi (İrfan Hazineleri)

İÇİNDEKİLER

Önsöz…………………………………………………..........4
M.Es’ad Erbili kimdir?..……………………………………..6
Menemen vak’ası ve M.Es’ad Erbili…………………...........8
Hikmetli bir hadise…………………………………………15
M.Es’ad Erbili’nin önsözü…………………………………16
Besmelenin fazıleti…………………………………………17
Elhamdülillâh’ın fazıleti…………………………………...20
Rasûllulâh’a salât’ın fazıleti………………………………..22
İslâm ve iman hakkında……………………………………25
Niyet hakkında…………………………………………….29
Doğruluk ve amelde ihlasın fazıleti………………………..33
Misvak kullanmanın fazıleti………………………………37
Abdstli bulunmanın fazıleti…………………………...........39
Devamlı abdestli olanlar şu fazıletlere nâil olur..………….39
Farz namazlar ve cemâatin fazıleti…………………………42
Müstehab-sünnet namazlar………………………………....47
Ramazan ayı ve orucun fazıleti……………………..…..….50
Zekât ve zekâtı vermeyenler…………………………..…...57
Hacc,Umre,Haceru’l-esved…………………………...........59
Hz.Ebû Bekr’in fazıleti…………………………………….61
Hz.Ebû Bekr ve Hz.Ömer’in fazıleti………………………63
Hz.Ömer’in fazıleti………………………………………...66
Hz.Osman’ın fazıleti……………………………………….75
Hz.Ali’nin fazıleti………………………………………….77
Hz.Hasan ve Hüseyin’in fazıleti…………………………...81
Hz.Fâtımatü’z-zehrâ’nın fazıleti…………………………..84
Hz.Âişe’nin fazîleti………………………………………...86
Ashâba saygı ve onlara dil uzatmama……………………...88
Sultana hürmet etmek………………………………………92
Verâ ve takvâ ehlinin fazîleti………………………...…….96
Muhammed ümmetinin fazîleti…………………….............99
Âlimlerin fazîleti…………………………………………105
Fıkıh ilmi ve fakihler………………………………..........112
İlim tahsil etmek………………………………………….113
İlmin fazıleti………………………………………………113
İlim öğrenmek ve öğretmek………………………………116
Âlimlerin kötüleri…………………………………………119
İlimsiz fetva ve hüküm vermek……………………...........123
Kur’ân okumak ve Kur’ânın fazîleti..………………...…..124
Bazı zikir  ve virdler hakkında………………………........138
Zikir ve tefekkürün fazîleti……………………………….140
Cihad ve nefisle cihadın fazıleti…………………………..148
Velî’nin alâmeti ve fazıleti………………………………..151
İyiliği emir ve hayra delâlet ……………………………...155
Tevbekâr gençlerin fazıleti………………………………..157
Şehitlerin fazıleti………………………………….………159
Hadis ezberi ve nakletmenin fazıleti………………...........163
İlimsiz Kur’ân ve hadise mânâ vermek……………...........165
Mekke ve Medine’nin fazıleti……………………………167
Şefâat hakkında……………………………………..........171
Duâ hakkında………………………………………….…174
Mazlûmun düâsı………………………………………….181
Sadaka vermek……………………………………….…...182
Mü’mini sevindirmenin fazıleti…………………….........186
Misâfire ikram’ın fazıleti…………………………………187
Kerem ve cömertliğin fazıleti……………………………..190
Rızık hakkında……………………………………………195
Dilenmenin kötülüğü………………………………..........197
Cimriliğin kötülenmesi…………………………………...199
Bazı nasihatler…………………………………………….202
Ümmetin ittifak ve ihtilâfı…………………………...........213
Büyüklere hürmet ve saygı………………………………..214
Ana-babaya iyilikte bulunmak……………………………215
Evlâdın ana-baba üzerindeki hakkı……………………....218
Âilenin nafakasını temin etmek……………………..........222
Akraba hakları hakkında………………………………….224
Komşuluk hakları…………………………………………225
Müslüman kardeşin ihtiyacını görmek……………………228
Yemek yedirmek………………………………………….228
Bazı âdablar hakkında……………………………………231
Mü’minlerin özellikleri……………………………...........235
Şükür etmek hakkında……….……………………………237
Kanâat,tevekkül ve rızâ……………………………...........238
Şefkat ve merhametin fazıleti……………………………..242
Yumuşak huylu olmak……………………………………246
Haya hakkında…………………………………………….247
Sekinet ve vakar…………………………………………..248
Sabrın fazîleti,acelenin kötülüğü………………………….249
Tedbir,istişâre,istihâre…………………………………….252
Emânet……………………………………………………255
Dili muhafaza ve susmak…………………………………256
Affetmek ve öfkeyi yutmak………………………………259
Güzel ahlak ve kötü huy…………………………………263
Tevâzu hakkında…………………………………………266
Hüsn-i zanda bulunmak…………………………………..268
Mev’ıza ve öğüt hakkında…………………………...........270
Allah sevgi ve korkusu……………………………………273
Ağlamak,korkmak ve huşû………………………………..276
Amel ve ibâdet hakkında………………………………….278
Mescidlerin hakkı…………………………………………282
Tevbe ve istiğfar…………………………………………..285
Dünya ve dünya malının kötülüğü………………………..290
Ölüm ve ölüler……………………………………………295
Vasıyyet etmek ……….…………………………………..301
Ölü arkasından bağırıp cağırma…………………………..302
Kabir azabı ve cehheneme girmek………………………..305
Borçlular hakkında……………………………………….308
Borç vermek………………………………………………311
Fâiz (ribâ) hakkında………………………………………312
Tamâ-aç gözlülük…………………………………….…..315
Yağma,hırsızlık,aldatma ve hıyanet………………………316
Rüşvet……………………………………………………..319
Yalan ve iftirâ…………………………………….……….322
Gıybet-dedikodu…………………………………………..326
Haset-kıskançlık…………………………………………..328
Ucub ve kibirin kötülüğü…………………………………330
Münâfık ve gizli şirk (şirk-i hafî)…………………………333
Cahilliğin kötülüğü……………………………………….337
İnsanlara sövme,kötü söz ve eziyet……………………….338
Yalancı şahitlik……………………………………………341
Zinâ hakkında…………………………..…………………342
Lût kavminin ameli(Livâta-lûtîlık)……………………….346
İçki yasağı hakkında……………………………………..347
Bıyık kesme ve benzeri konular…………………………349
Bid’at sahipleri hakkında…………………………………355
Bazı meclislere gitmenin nehyi……………………...........356
Riyâ ve benzeri davranışlar……………………………….358
Farklı konularda hadisler………………………………….361
Nikah hakkında……………………………………...........367
Kadınların hakları…………………………………………370
Helâl ve Salih mâl…………………………………...........372
Fazıletli arkadaş ve dostlar………………………………..373
Hediye,sadaka ve ihtiyacını istemek………………...........378
Ticâret,kazanç ve zenâat………………………………….381
Yiyecek ve içecekler hakkında……………………………384
Yüzük kullanmak…………………………………………388
Musâfaha ve el öpmek……………………………………390
Sıla-i rahîm ……………………………………………….391
İnsanların arasını bulma ve fitne…………………………392
Cumanın fazıleti………………………………………….394
İmam ve müezzin…………………………………………395
Kelime-i şehadet…………………………………………..396
Peygamberler hakkında……………………………...........397
Rasûlullah’a salavat getirmeyen…….……………………398
Selam vermek ve selâmı terk………………………..........399
Çok konuşmak ve çok gülmek……………………………403
Kabir ziyareti ve ölümü hatırlama…………………..........403
Kıyâmetin zamanı………………………………………...406
Su hayrı yapmak…………………………………………..408
Rüyâ ve rüyâda müjdelenmek…………………………….410
Nazar değmesi hakkında………………………………….412
Resim ve ressamlar……………………………………….412
Tedâvi olmak…………………………………….………..414
Günler hakkında………………………………………….415
Yazarın yayınlanmış eserleri………………………...........418
Kaynak kitaplar……………………………………...........419
İçindekiler………………………………………..……….420

 

Halil YAVUZ Emekli Müftü