Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Açıklamalı Mevlid-i Şerif ve Kaside-i Bürde

ÖNSÖZ

Âlemin yaratanı, yarattığı tüm varlıkların her-türlü ihtiyaçlarını karşılayan, aç iken doyuran, çıplak iken giydiren, susuz kalanları sulayan, uyumak için geceyi, çalışmak için gündüzü yaratan Allah-u Teâlâ bize akıl nimeti verdi de O’nun yüce varlığına iman etme şerefine ulaştırdı. Bundan dolayı her türlü son-suz hamdimiz, senamız, övgülerimiz Allah-u Teâ-lâ’yadır.Salâtımız ve binlerce selâmımız onun bize hidayet önderi olarak gönderdiği Hz. Muhammed aleyhisselâm’adır.

Süleyman Çelebi esas adı “Vesîletü’n-necât: kurtuluşa vesile” olan, halk arasında ise Mevlid’i şe-rif olarak bilinen manzum eserini 1400’lü yıllarda aruz vezniyle yazmıştır. Vezin ve kâfiyenin uyumu esnasında aynı manayı ifade eden, Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok deyimleri bir arada kullanma sana-tını göstermiştir. Esasında Mevlid’i dinleyenler ma-nasını anlamasalar da anlıyorlarmış gibi tad ve zevk alırlar.

Mevlid-i Şerifin tam olarak ifade ettiği mana-sını halk bilmediği gibi okuyanların çoğunun da ye-terince bildiği söylenemez.Bu her vakit bizim dikka-timizi çekmiştir. Bazı mevlid cemiyetlerinde mevlid bahirlerinden bazılarının açıklamasını yaptığımızda, dinleyen cemaatin çok memnun kaldığını, hatta tek-rarını istediklerine şahit olmuşuzdur. Bu sebeble Mevlid’in açıklamasını yapan bir eserin hazırlanması lüzumunu duyduk ve gücümüz nisbetinde bu eseri hazırlamaya muvaffak oldum. Mevlid’in konumu ve mevlid okuyan ve dinleyenlerin dikkat etmeleri gere-kenleri ve mevlit hakkında yapılan ileri geri konuş-maların hükmünü “Giriş” bölümünde arzedeceğiz inşeallah.
Bu eseri hazırlamamıza vesile olan diğer bir konu ise; “Kasîde-i Bürde”dir. Kaside-i Bürde’den sık sık bahsedilir fakat “Hırka-i Saâdet”in verilme-sine sebeb olan Ka’b b. Züheyr’in Rasûlullah’ın hu-zurunda okuduğu “Kasîde-i Bürde” yaygın olarak bilinmediği gibi kasîdeyi merak edenlerin sayısı da yok gibidir.Bu eserle, bunu ortaya çıkarmak istedik.

Peygamber efendimiz Aleyhisselam kaside-nin güzelliğinden etkilenip sırtındaki hırkayı, kasi-deyi okuyan Ka’b b. Zühey’re ödül olarak vermiş ve bu kaside; “Kasîde-i Bürde” namıyla ün salmıştır. Bu “Bürde” adına; “Kutsal Emânetler dâiresi”nde özel bir yer ayrılıp altın sanduka içinde muhafaza edilmektedir.
Bu eserimizde, İmâm-ı Bûsirî’nin felçlilere şifa olan“Kasîde-i Bür’e” si de yer alacaktır. Mev-lâm okuyup, dinleyenlerin hayırlı amellerini artırsın bizleri de hatalara düşmekten muhafaza eylesin.

Halil YAVUZ
Emekli Müftü

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız...