Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Sâlih Amel'e Giden Yol (Haram ve Helâller)

İÇİNDEKİLER

Önsöz..………………………………………………………4
Hatibin dikkat etmesi gereken hususlar...……………...........5
İSLÂM’DA İLİM VE ÂLİMİN DEĞERİ…....…...……….10
Âyet-i Kerîmelerde ilim ve alimin değeri………………….10
Hadislerde ilim ve âlimin değeri……………………...........11
Âlimleri Allah ve melekleri övmüştür……………………..12
Âlimler peygamberlerin vârisleridir………………………..14
Âlimlerin âbidlere olan üstünlüğü….………………………15
Âlimin değeri, iman ve ihlasıyladır.………………………..16
İlim tahsili için yola düşmek (Hikaye)……………………..17
Âlimle câhil âbid (Hikaye)……………..…………………..18
Âlimler söylediklerini yaşamalıdır….……….……………..20
Söylediğini yaşamayan âlimin âkıbeti……………...……...21
İlmi riyâ ve gösteriş için tahsil etmek…………………...…22
Riyâ ile yapılan amel boşa gider…………………...............24
KİBİR VE BÜYÜKLÜK TASLAMAK…………………...25
Kâlbinde hardal tanesi kadar kibir olan……………………26
UCUB,KENDİNİ BEĞENME HASTALIĞI………….....27
Kibir ve ucub ile ilgili bir hikaye…………………..............29
Güzel giyinmek kibir ve ucub’e girmez….…………...........30
GIYBET ETMEK, NEDEN GIYBET EDİLİR?..................32
Gıybet, büyük günahlardandır..……………………………33
İnsanların kusurlarını araştırmak…………………...………34
Başkasının gizli günahını ifşâ etmek……...………..............35
Gizli yerde işlediği günahı ifşâ etmek.……………………..37
Gıybet , insanların taklidini yapmak……………………….38
Gıybetçinin sözünü dinlemek………………………............39
İFTİRA BÜYÜK GÜNAH VE ZULÜMDÜR…………….41
ZİNÂ-IRZ VE NAMUSU KORUMAK……………..........43
Zinâ eden mü’min olarak zinâ etmez………………………45
Zinâ,kavimlerin helâkına sebeb olur……………………….46
Zinâdan kaçınmanın yolları………………………...............47
Yabancı kadınlarla baş başa kalmak……………………….48
Kadın, yabancı erkeğe edâlı konuşmasın…..………............50
Kadının zinâya sebeb olan hâlleri……………….................51
Göz, kulak, ayak ve ellerin zinâsı………………….............52
Yabancı kadınla musafaha yapmak…………………...........53
Mü’min eşini kıskanır…….…………………………..........54
Zinâkârların âkıbetleri……………………………….……55
Zinâdan kaçanların mükâfatları…………………………….56
Zinâ,dünya ve âhireti hüsran eder………………………….58
Zinâkâra “recm  veya celde” cezası...……………….…….59
Recm cezası hakkında iki misal..…………………………..61
Kur’ânda celde var,Recm yoktur..…….…………………...62
DÖRT KADINLA EVLENME –TEADDÜD-İ ZEVCAT...64
Teaddüd-i zevcât’ın şartları…………………………...........65
İslâmda  câriyeler ve hukuku…………….………………..66
Livâta  ve hayvana temâsın hükmü.......................................68
Resim ve porno film seyretme………………………..........69
Erkek ve hanımların “fecbook” teki hâli……………..........70
EMÂNETE RİÂYET  ETMEK………...…………………72
Emânete riâyet-Güvene lâyık olmak……………….............73
Mü’minler emânete riâyet ederler………………….............74
Kıyâmette dört şeyden sual edilmedikçe……………...........75
Emânet çeşitleri Eşya,sır ve idare………………………….76
Emânet hakkında hadis-i şerifler……………………...........77
İdârede emâneti ehline veriniz……………...……………..81
Âmirin dünya ve âhiretteki  hesâbı…….…………………..82
Âmirler memurlarından mes’uldür……….………………..83
Âmir ve memurların seçimi……..……….………………...84
Kişi yaptıklarından hesaba çekilecek……………………..88
Peyamberler dahi hesaba çıkacak……….. ...........................88
Mâiyetiniz lehinize şahitlik eder mi?....................................89
ÂDİL İDÂRECİLER …………...........................................91
İdâreci olmak ateşten gömlek giymektir…………...............92
Kişiye idârecilik teklif edilirse kabul etsin………………...93
Âdil idârecinin baş düşmanı şeytandır…………………….93
Âdil idâreciler arşın gölgesindedirler……………………...95
Âdil idâreci ve görev sorumluluğu………………………...96
Âdil idâreciye örnek Hz.Ömer(r.a)’dır……………………..96
Zâlim idâreciye destek verenleri hâli………………………97
Rasûlullah’ın zâlim idârecilere bedduası…………………..98
Allah âdil âmire doğru sözlü vezir verir…………………...99
MÜSLÜMAN EMİRLERE İTÂAT ETMEK FARZDIR..100
Hoşuna  gitse de gitmese de emîre itâat…………………..102
Emir ve ülü’l-emir ne demektir..………………….............103
İdârecilere verilen hediyeler…………………....................104
Rüşvet almak ve rüşvet vermek……………………..........105
Şeytan idâreciyi nasıl bozar?...............................................107
VAÂDİNDE DURMAK…………………………............108
Vaad etmek ve sözünde durmak………………….............109
Ölümüne vaâdinde durmak-hikâye……………………….111
YALAN SÖYLEMEK VE YALANCILIK………………113
Yalan kâlbde siyah bir nokta oluşturur…………………...115
Müslüman asla yalancı olmaz…………………….............115
Abdülkâdir Geylânî ve Eşkiyâlar…………………………116
Yalan kişiyi Cehennem’e sürükler………………………..117
Hayvanı yalanla aldatmak…………………………...........117
Doğru sanılan yalanlara sarılmak…………………………118
Yalan söylemenin câiz olduğu yerler……………………..119
İyilik olsun için söylenen yalan……………………...........121
Yalancı şâhit ve hâkimin âkıbeti………………………….121
FÂİZ ALIŞ-VERİŞİ………………………………………124
Fâiz yiyenlerin başına gelecek olanlar……………………125
Hadis-i şeriflerde fâiz çeşitleri……………………………128
Boncuklarla süslü altının satışı…………………………...129
“Kötü olanı sat parasıyla iyi olanı al”…………………….130
Fâiz hakkında bazı sorular ve cevabları…………………..131
TESETTÜR-Kadınların Süslenmeleri…………………....133
Müslüman hanımın süsü kınadır..…………………...........134
Çıplaklık, şeytanın tuzağıdır……………………………...135
Allah (c.c) her şeyi korunaklı yarattı………………...........136
Giyinik  olduğu hâlde çıplak kadınlar…………………….137
Vücûdu saran elbise, elbise değildir………………………138
Tesettürlü olan çıplaklar………...………….……………..139
Şöhret ve ihtişam elbisesi giymek…………………...........140
Şöhret elbisesi ameli zayıflatır……………………………141
Giyimde gayri Müslime benzemek…………….................142
EVLENMEK, ALLAH-Ü TEÂLÂ’NIN EMRİDİR...........144
Evlenen eşler biribirini tamamlar………………………....145
Evlenmede kadında aranan özellikler..…………………...146
Müşrik kadınlarla evlenmeyiniz………………………….147
Evlenirken erkekte aranan şartlar………………………....148
Erkeğin “Ehl-i Kitab kadınla evlenmesi………………….150
Kâfir ve fâsık erkekle evlenilmez………………………...151
Evlenmemek sünneti terk etmektir………………..............152
Evlenmemek yaratılışa aykırıdır………………………….153
“Evlenen dininin yarısını kurtarmıştır”……………...........155
Evlenen Allah’ın dostluğunu kazanır……………………..156
Evlenmenin maddî ve mânevî yararları……………..........157
RESMİ VE DİNİ NİKAH AKDİ KONUSU………..........158
Nikâhı def çalarak ilan-Düğünler……….…………...........159
Devlet toplum düzeni için hüküm koyar….………………162
Sözleşmelerle ilgili âyet-i Kerîme….……………………..163
SÖZ VE NİŞANDA DÎNÎ NİKAH YAPMAK…………..164
Söz ve nişandan sonra dini nikah ve sonucu………...........165
Nişanda yapılan dini nikah ve başa gelen(hikaye)………..167
Düğünlerin esas gayesi ve âdâbı………………………….168
İslâ  dini  meşrû eğlenceyi yasaklamaz……………...........170
İSLAMDA KADININ DEĞERİ VE KIYMETİ…………171
Kadını değerli kılan dört önemli husus…………………...171
İslamdan önce milletlerde kadının yeri……………...........172
İslamdan önce Arablarda kadının yeri……………………173
Erkekler kadınlar üzerine idarecidirler……...……..……...176
Erkeğin hanımı üzerindeki hakları………………………..177
Kadının kocasına itâat etmesi……………………..............178
Kadının kocası üzerindeki hakları…………………...........180
Kadına güzel muâmelenin sevabı…………………………181
Serkeşlik yapan kadını dövme izni……………….............182
İslam kadını dövmeyi tasvib etmez……………….............184
Hanımına yaklaşmamaya yemin “Îlâ”...………….............185
TALÂK-BOŞANMA………….. …………………...........186
Sünnete uygun olan boşama şekli………………………...187
Eşleri barıştırmada  çevrenin katkısı………………….......188
Barıştırmak için “Hakem” tayini………………………….189
Ralâk-ı Ric’i- Vazgeçilebilir.Boşanma……………...........190
Talâk-ı Bâin-Nikah ile dönülebilen boşama……...............191
Talâk-ı Selâse-Üç talâkla boşama…………………...........193
Üç Talâk birden verilebilir mi?...........................................194
Bir seferde “üç talâk”  bir talâktır………………...............195
“Üç talâk” ve sayı artınca tek sayılanlar………………….197
TALÂK-I TEVFİZ”-Talâkın başkasına devri…………….198
ANA-BABA’YA İYİLİK …………...……………...........200
İyilikte öncelik ana-baba’yadır……….……………..........201
Ana-babaya davranmada dört esas………………………..202
Ana-babanın rızâsı Allah’ın rızâsıdır……………………..203
Ana-baba rızâsı hakkında hikaye…………………………204
Ana-baba’ya iyilik cihaddan öndedir……………………..206
Ana hakkı babaya göre üç mislidir………………………..207
Allah!a isyanda ana-babaya itaat olmaz..…………………208
Ana-baba kıymeti kırk yaşında bilinir…………………….209
Ana-baba’ya vefâtından sonraki vazife……………...........211
Duâ ile ana-baba’nın derecesi yükselir…..……………….212
Hiç bir şey ana-baba hakkını ödeyemez…………………..213
Anan sana muhtaç, Allah değil(hikaye).………………….214
Ana- babanın duâsını almak………………………………215
Hz.Mûsâ ve kasabın hikâyesi……………………………..216
Ana-babaya iyilik ömrü uzatır……………………………217
Ana rızâsının açtığı dudaklar (Hikaye)…………………...217
Ana-babana yaptığın sana da yapılır………………...........219
ÇOCUKLARIMIZ ALLAH’IN EMÂNETİDİR…………220
Çocuk sevgisi yaratılıştan gelir……………………….…..221
Ana-baba çocuklarından mesuldür……………………......223
Evlatlar mahşerde davacı olacaklar……..…………….......224
Rasûller sâlih evlat için duâ ettiler………..………………229
Salih evlat Besmele ve helâl lokmadan olur…………...…230
“Hanım senin çövür şimdi oldu şiş”(Hikaye)………….....232
Çocuğun eğitimi anne karnında başlar……………………233
Çocuğa konulan isim ona istikâmet verir…………………234
Ne manaya geldiği bilinmeyen isimler………………...…235
Rasûlullah kötü isimleri değiştirirdi………………………237
Çocuk âilede gördüklerini yapar………………………….238
Gazâli’de çocuk terbiye metodu………………………......239
Çocuğa yedi yaşında namazı emredin!...............................241
Çocuğa meslek edindirmek……………………………….242
Hayır duâ eden evlat sahibi olmak………………………..244
İblis dinin tahsilini hiç sevmez……………..……………..245
Tevfik Fikretin oğlu Halûk’un papaz oldu………………..246
Tevfik Fikretin oğlu Halûk’un mektubu……………...…..247
Evlatlar arasında ayırım yapmak……………………….....248
Çocuklarınıza  karşı âdaletli olun…………………………250
Kız çocukları için pozitif ayrımcılık……………………...251
Kız çocuğu himâye eden Cennet’e girer.…………………252
Evlatlarınızın aleyhine duâ etmeyiniz…………….............253
EVLATLIKLAR EVLADINIZ DEĞİLDİR….…………..255
Yabancıya baba deyen Cennet’e girmez………………….256
İslamda “evlatlıklar” meselesi…………………………….257
“Evlatlıkda”  örnek Rasûlullah’tır…………………...........259
Zeyd’in Rasûlullah katındaki değeri………………...........261
“EDEB” BÜYÜKLERE HÜRMET ETMEK…….............262
Hucurat suresinde “Edeb” âyetleri………………………..263
Hadîsi şeriflerde “Edeb”………………………………….265
Büyüklere  karşı “Edeb” nelerdir.………………………...263
“Edeb” Âlimlere  hürmet etmek…………………………..264
“Edeb”Yemeğe Besmele ile başlamak….…………...........268
“Edeb” Besmele çek,sağınla,önünden ye”………………..269
Diz çökerek yere dayanmadan yemek…………………….269
“Edeb” Tabağın dibini sıyırıp eli yıkamak………..............270
“Edeb”Mü’min bir mideye kafir yedi mideye içer……….272
“Edeb”Tıka basa yeyip içmek…………………………….273
ALLAH’I N MERHAMETİ VE MAĞFİRETİ..................274
Allah’ın yüz rahmetinden biri dünyada………... …...........274
Allah’ın merhametine anne  misali.………………………275
“Eğer  siz hiç günah işlemeseydiniz”…………………….277
Allah affetmek için pek çok fırsat verir……………..........278
Allah’ın kulunu bağışlamak için verdiği fırsatlar………...279
TEVBE EDENİ ALLAH BAĞIŞLAR…………………...282
Tevbenin dört rüknü vardır……………………………….282
Tevbenin makbul olmasının şartları………………………283
Allah(c.c)’ın kulun tevbesinden sevinci……... …..............284
Tevbe edenlerin günahı sevaba çevrilir…………..............286
Tekrar tekrar günah işleyenin tevbesi……………………287
ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK………...................289
Allah rızası mı yoksa bir  koç mu ?.................. ………….290
Allah sevdiği kulunu evliya eder…………………………291
Susamış hayvana su vermek ………………………...........292
Allah razı olduğu kulunu aleme sevdirir……….................294
Allah bir kulunu helak etmek isteyince……………...........295
ALLAH İÇİN SEVMEK,ALLAH İÇİN BUĞUZ………..297
Allah rızası  için bir mü’mini ziyaret.………... ………….298
Allah için âlim ve  sâlihleri sevmek….……………...........301
Allah için birbirini sevenler ……………………………...302
Peygamber ve şehidlerin imrendikleri………. ……..........303
Mahşerde  kişi sevdiğiyle haşrolacak……………. ………304
Kötü ahlaklı kişilerle arkadaşlık …………………………306
Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin! …………………......309
Sevgi ve öfkede ölçülü olmak …………………………....310
MİLÂDİ YILBAŞINI KUTLAMAK …………................312
Aziz Barnabas ile Pavlos anlaşmazlığı..………………….313
Noel kutlamanın gerçeği………………………………….315
Noel baba bir coca cola reklamıdır…………………..,,,,...316
Ehl-i Kitâba muhalefet etmek…………………………….317
Ehl-i Kitâb adetine özentinin akıbeti………………..........318
KÂFİRUN SÛRESİ VE ANLATTIKLARI……………...319
Yahudi ve Hıristiyanlara uymayınız……………………..321
Hz.İsâ(a.s) ve Hz.Muhammed (s.a.v)…………………….322
Milâdî yılbaşı ve taklitçilik hastalığı………………...........323
HİCRÎ YILBAŞI- İSLÂM’IN YILBAŞISI ………..........325
Medine’ye hicrete hazırlık (Akabe biatleri)……………...326
Medine’ye hicretin başlaması…………………………….327
Müşriklerin “Dâru’n-Nedve” kararları……………………328
RASÛLULLAH’İN MEDİNE’YE HİCRETİ…………….330
Medine’lilerin Rasûlullahı karşılaması…………………...331
Medine’ye Hicretin Kazanımları………………………….332
MEKKE’NİN FETHİ- Alternatif yılbaşı…………… …...334
Mekke’nin fethi üç sebeble önemlidir……………………334
Rasûlullah (s.a.v)’ın umre çağrısı………….. …………....335
Hudeybiye anlaşmasına giden yol….. …………………...336
Hudeybiye Bîatı-“Bey’atü’r-Rıdvan”nın şartları…………338
Hudeybiye anlaşma şartlarının neticesi……………...........340
MEKKENİN FETHİ (M.01.Ocak.630)……………….. .. 341
Mekkenin fethi zaferi Allah’tandır……………….............342
ALLAH’A  İTÂAT KUR’ÂN  SÜNNETLE OLUR..........344
Anlaşmazlığı Kur’ân ve sünnetle çözün!............................346
Hadis-i Şerifler ve önemi……………………………........347
Sünneti devreden çıkarmaki kasıt şudur………………….348
RASÛLULLAH’A SALAVAT GETİRMEK……………352
Salavât hakkında Hadis-i Şerifler…………………………353
Ezandan sonra ezan duâsı…………………………………358
Salavât-ı  şerîfe okumadan duâ…………………………...359
Salavatı şerife okumanın hükmü…………………………361
CAMİ MÜSLÜMANIN DAYANIŞMA YERİ…………..362
“Ameller niyetlere göredir” hadisi……………..…………364
İyilik yapmaya niyet edene……………………………….366
ISKÂT-I SALÂT - Namaz borcunu düşürme…………….368
Iskât-ı Salât için “Devir yapma”………………………….369
Ölenin ödenmesi farz olan oruç borçları………………….370
Oruç ve yemin keffareti borcuyla ölen ...………………....372
Iskât ve devir’in tarihi gelişimi……………………...........373
Kişi ölmeden evvel ölüme hazırlanmalı….………………374
Ölenleri hayırdan mahrum bırakmamalı…..………...........376
Netice olarak ıskât-ı salât ve devir……………………….377
SADAKA VERMEK   VE ÖNEMİ...….............................379
Hadis-i şeriflerde sadaka ve önemi………..……...............381
Sadaka ömrü uzatır ve belâyı önler……………….............382
Sadaka  malı ve sevgiyi artırır……………………………383
Sadaka sevabı kazandıran ameller…….………………….384
Akrabaya yardım ve gözetilmesi………………………….386
Sılâ-i rahim –Akrabayı ziyaret……………………………387
HELÂL RIZIK- Haram yiyenin duâsı kabul olmaz………390
Haram yiyenin farzı nâfilesi kabul olmaz…………...........391
Kırk gün helâl yiyenin kalbi nur ile dolar…………...........392
Yenip içilenden nesiller meydana gelir……………...........395
HARAM KAZANÇ VE ÇEŞİTLERİ…………………….396
İçki, şarab içmek-İçki ticâreti ve geliri…………………...396
İçki devâ değil hastalıktır…………………………………397
İçki hususunda on kişiye lânet edildi……………………..399
Şarap fabrikalarına üzüm satmak…………………………400
Şeytanın içkiyle yaptırdıkları……………………………..402
İçki sofrası ve meclisinde bulunmak………………...........404
KUMAR-PİYANGO-ŞANS OYUNLARI……………….405
Tombala Piyango-Ezlem………………………………….406
DEVLET MALINDAN ÇALMAK………………………408
“Tüyü bitmemiş yetim hakkı yemek”…………………….411
Kaynak kitaplar …………………………………..............412
Yazarın yayınlanmış eserleri………………………...........414
İçindekiler………………………………………………...415

 

Halil YAVUZ Emekli Müftü